Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила. Тя се основава на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение.

Това се казва в позиция на Министерството на труда и социалната политика, провокирана от твърденията в социалните мрежи за "неправомерно отнемане на деца".

Решение за отнемане на дете от семейството се прилага за много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия). Социалните работници и полицията извежда деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Това е принципът в закона, който социалните работници са длъжни да спазват, уверяват от МТСП.

Родители искат еднакви помощи за приемни семейства и за деца, отглеждани от роднини
Обновена

Родители искат еднакви помощи за приемни семейства и за деца, отглеждани от роднини

Протестът е от инициативата "Системата ни убива"

Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за рискова ситуация не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна, припомнят от Социалното министерство.

Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона. Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Не се разглеждат анонимни сигнали, освен в случаите на насилие над дете.

От ведомството уверяват, че отнемането на деца от техните родители никога не е било и няма да бъде цел на националните политики и законодателство. Съгласно Конституцията на Република България отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, които не се променяни от 10 години. Предприемането на такава мярка за закрила винаги подлежи на съдебен контрол.

Редът за настаняване на деца извън семейството също е описан в този закон и действа от 2006 г. Последните промени в Закона за закрила на детето не променят този ред, припомнят от МТСП и изтъкват, че целта е до 2021 г. всички интернати за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца да бъдат закрити.