Над 1 милион лева е платило правосъдното ведомство през 2016 и 2017 година за забавно правосъдие.

Депутатите приеха годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет през 2016 и 2017 година. Министерството на правосъдието е сключило 481 споразумения за компенсиране.

От ВСС отчитат подобряване на координацията и комуникацията с органите на съдебната власт, както и повишаване на правната култура на гражданите.

Основните проблеми, очертани в докладите за дейността на ВСС, са свързани с измерването на натовареността на магистратите.

Набелязани са мерки, с които да се регулира подсъдността по брой вид дела, така че да се натоварват съдилищата и прокуратурите с по-ниска натовареност. Предвижда се това да се реализира чрез въвеждането на електронно правосъдие.

През 2016 и 2017 година Инспекторатът към ВСС е проверил 152 органа на съдебната власт. Наблюдава се тенденция на увеличаване на висящността на делата.

Проверките в прокуратурите констатират най-често забавено разследване на досъдебни производства и недостатъчен контрол на спрените такива. За 2 години Инспекторатът е разгледал 3975 сигнала на граждани, при 189 от тях има наличие на твърдените нарушения. Разгледани са 1072 заявления за установяване на нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок. Изготвени са 729 констативни протокола и становища.

4292 са съдиите, прокурорите и магистратите, които през 2017 година са били задължени да подадат имуществена декларация. 25 от тях са подали декларациите си извън установените срокове и са били санкционирани