Страната ни не е изпълнила 55 мерки, произтичащи от членството ни в ЕС.

Това стана ясно днес, след като правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 30 юни тази година.

С мерките, заложени в Плана, се въвеждат директиви на ЕС, осигурява се прилагането на Учредителните договори, регламентите и решенията на Съюза, както и подготовката на позициите на България за заседания на Съвета на ЕС.

Общо 138 мерки са със срок на изпълнение до края на юни 2021 г. От тях са изпълнени 83, а неизпълнените са 55, или 39,9% .

Сред неизпълнените мерки са законопроекти, като 12 от тях са приети от Министерския съвет и се очаква да бъдат внесени в новото Народно събрание след конституирането му.

Относно останалите отговорните ведомства трябва да се положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване.

Общо 19 оставащи мерки от Плана за 2021 г. са свързани с 22 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС.

Текущият национален дефицит за въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар в т.нар. Табло на Вътрешния пазар е 0.9% - 9 невъведени директиви от общо 980. Това е над определената в Акта за единния пазар цел от 0,5%.