Министрите от кабинета "Борисов-3" са приели ежегодния отчет за състоянието на информационните ресурси и План за тяхното развитие. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната агенция за електронно управление Росен Желязков.

Отчетът ще бъде публикуван и на сайта на агенцията. Документът очертава основните предизвикателства в областта на е-управлението в краткосрочен и в средносрочен план.

Желязков посочи, че има дисбаланс между предоставянето на електронни услуги и усилията за изграждане на е-управление. По думите му използването на електронните административни услуги е незадоволително.

От агенцията посочват, че нормативната база остава пречка за премахването на удостоверителните услуги на хартиен носител за гражданите и за бизнеса. За отпадането на 12 удостоверения на хартия до края на 2017 г. трябва да бъдат извършени промени в 49 закона и 70 подзаконови нормативни акта.

Идентификацията и липсата на свързаност на регистрите и информационните системи остава основна пречка пред използването на електронни административни услуги от гражданите и бизнеса, заяви председателят Желязков.

В момента осем базисни регистъра са в състояние изцяло да обменят данни през средата за обмен на свързаност RegiX. За да се случи това и с останалите регистри, са необходими промени на законодателството. "Това ще бъде една перманентна задача, за да продължи премахването на удостоверителни документи и след подготвените вече промени, свързани с отпадането на 12 основни удостоверения на хартиен носител. През 2018 г. RegiX трябва да бъде общ компонент за всички администрации", посочи председателят на ДАЕУ.

Росен Желязков напомни, че ангажимент на всяка една администрация е поддържането в актуално състояние и надграждането на регистрите и поддържаните от тях бази данни. Във връзка с констатираните непълноти в ключови регистри, каквито са Националната база данни "Население" и Имотният регистър, Държавната агенция "Електронно управление" ще настоява голяма част от бюджетите и ресурсите да бъдат насочени приоритетно за тяхното преодоляване.

"Преди да се мисли за подновяване на офис техника в една институция, трябва да бъдат отделени средства за актуализация на поддържания от нея регистър", подчерта Росен Желязков. "Даваме си сметка, че дигитализацията на всички хартиени масиви отпреди 2000 г. ще струва много пари, но оттогава досега не са заделяни никакви средства за целта. Затова сега трябва да започнат да се предвиждат необходимите средства за дигитализация. Същото важи и за регистрите, поддържани от общините. Когато потребителите на НБД "Население" знаят, че тя е актуална, ще спрат да изискват съответните обстоятелства на хартия", допълни председателят на ДАЕУ.

През 2018 г. предстои стартирането на платформата за предоставяне на електронни общински административни услуги като облачна услуга. По този начин ще се разширят възможностите за електронен обмен на съобщения между документооборотните системи на административните органи.

Сред основните мерки за 2018 г. е и продължаване работата по трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешните електронни административни услуги.