Съобразяват новото статистическо райониране на страната както с правителствената политика за развитие на регионите, така и с изискванията на ЕС за броя население, което ще се възползва от бъдещите европейски програми след 2020 г.
Това стана ясно от думите на заместник -министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в провеждащото се днес в Габрово заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

Зам.-министър Николова обясни, че новият подход за регионална политика, ще претърпи пълна промяна, за да се минимизират наличните дисбаланси.

Според анализите подобни тенденции има не само в България, но и в целия ЕС. Основната причина за това е европейското финансиране, което се насочва основно в големите центрове, посочи заместник-регионалният министър.

Тя заяви, че в следващия програмен период се залагат мерки за по-децентрализиран подход на принципа на интегрирани инвестиции, обхващащи определена територия. Това ще позволи да има по-комплексно решаване на проблемите, спрямо ресурсите на всеки специфичен регион, неговите природни и икономически дадености.

Административен миш-маш в мажоритарното райониране видяха от ДБГ

Административен миш-маш в мажоритарното райониране видяха от ДБГ

Трябва да се извърши актуално преброяване на населението

"Бъдещият програмен период на ЕС ще бъде фокусиран повече върху интегрирани териториални инвестиции, за сметка на секторните политики", обясни Николова.

Очаква се и обновяване и на стратегическите документи за регионално планиране. "Към момента съществуват 370 стратегически документи за регионално развитие, с които не може да се формира цялостна политика, камо ли да се изпълнява и реално прилага", даде пример Николова. По думите й планираните промени в това отношение предвиждат и създаването на нови регионални структури, които ще предопределят възможностите за бъдеще инвестиционни и комплексни проекти за решаване на конкретни проблеми в регионите.

Трите варианта за ново райониране на страната представи зам.-министър Деница Николова. Тя коментира силните и слабите страни на тези варианти и подчерта, че нито един вариант не предвижда закриване на общини, областни администрации или премахване на услуги.

Ново министерство за западащите райони искат от РБ

Ново министерство за западащите райони искат от РБ

Северозападът е плачещо бебе, а държавата-майка не полага мерки

"Подходът ни е за интегрирани инвестиции в районите, спрямо природните и географски дадености в тях, ползвайки изградените връзки и партньорства. Стремим се да приемем най-устойчивия модел, който да позволи по-добро развитие в бъдеще, отчитайки всички макроикономически и демографски показатели", обясни Николова.

Според заместник-министъра вариантът, предвиждащ разделянето на страната на четири статистически района би бил най-добър за развитието на Габрово и страната като цяло. Този вариант залага на териториалните особености и е най-подкрепян при обществените обсъждания.

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Четвърти предлага Института за пазарна икономика

"Т.нар. вариант 2 предвижда Северна България да се обособи в един регион по поречието на река Дунав. Така ще има възможност да се ползват потенциалите на реката и Стара планина. Има хомогенност между областите, възможност за развитие на общи партньорски проекти", коментира Николова. Вариантът предвижда и обособяване на Черноморски регион, където ще се ползва потенциалът за развитие чрез програмите за морско териториално планиране. "Излизането на София, каквото предложение има, ще доведе до наличие на моноцентричен район, а ние търсим полицентричен модел на развитие на страната", каза още заместник-министърът.

В рамките на заседанието беше дадено предложение да се изключи област Благоевград от Югозападния и да се включи в Тракийско-родопския район. "Има аргументи за това, защото все пак Благоевград споделя южната граница с останалите области на юг, но така ще се прекъснат връзките между Благоевград и Западна България от гледна точка на транспортен коридор 4 по АМ "Струма" и няма да се ползват потенциалите за финансиране на връзките север-юг", изтъкна заместник-регионалният министър.

Дискусията бе водена от областния управител на Габрово Невена Петкова и кмета на Община Габрово Таня Христова в присъствието на народни представители, кметове на общини, областни управители, представители на министерства и др.