Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в закона за физическото възпитание и спорта.

И в двата законопроекта се предвижда ограничаване на възможността за промяна на предназначението на спортните имоти, както и въвеждане на специфичен режим на ползването им от спортни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Промените в единия законопроект, предложен от правителството, дават право на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) да внася предложение за предоставяне на концесия за спортен обект - държавна собственост.

Едно от предложенията е като консултативен орган към председателя на ДАМС да се създаде Национален съвет, който да има правомощия при изготвянето на становища по проекти за нормативни актове и на годишния проектобюджет за физическото възпитание и спорта.