Депутатите приеха на второ четене закона за МВР за извънредния труд на полицаите.

Предвид специфичната дейност на министерството служители на ненормиран работен ден регулярно полагат труд над установеното работно време в работни дни. Съгласно действащата към момента нормативна уредба положеният труд в работни дни над установеното работно време не представлява извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение.

Със законопроекта се предвижда да се определи друг подход, при който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение. Предвиденото изменение регламентира това, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, да се установи подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по ЗМВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни.

Пари вместо допълнителен отпуск за извънредния труд на полицаите

Пари вместо допълнителен отпуск за извънредния труд на полицаите

Приемането на тези промени ще доведе и до повишаване на качеството на труда

Освен това компенсирането на положен труд над установеното работно време с допълнителен платен годишен отпуск е предпоставка за полагане на друг извънреден труд от служители, които следва да обезпечат дейностите на министерството.

Приемането на тези промени ще доведе и до повишаване на качеството и мотивацията на полагания от служителите на МВР труд.

Промяната е свързана и с актуализиране на максималните размери на отличията за обявяване на благодарност с парична награда за служителите на МВР, тъй като те са определени с влизането в сила на отменения Закон за МВР през 2006 г.

През последните години бюджетът на МВР се увеличи значително в частта му разходи за персонал и това обстоятелство създава условията за приемането на подобни промени. Друг аргумент в подкрепа на внесените предложения е променената среда за сигурност и необходимостта от увеличаване на капацитета на полицията за изпълнение на основните задачи, свързани със защитата на правата и свободите на гражданите, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност и защита на населението.

Необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, свързана с изплащането на допълнителното възнаграждение за извънреден труд, са в размер на около 65 млн. лв., от които за възнаграждения 37,4 млн. лв. и дължими осигурителни вноски 27,6 млн. лв. и следва да бъдат допълнително осигурени по бюджета на МВР по бюджетната прогноза за следващите години.