Законите за изменение и допълнение на Закона за здравето и за изменение на Наказателния кодекс, приети от Народното събрание на 13 март 2020 г., са обнародвани днес, 14 март 2020 г., в извънреден брой на Държавен вестник. Текстовете са достъпни на сайта на Държавен вестник https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces.

Промените са във връзка с обявеното с решение на НС извънредно положение и нарастващото разпространение на вируса COVID-19 за предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република България.

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

С 201 гласа "за" депутатите приеха предложението на МС

В закона за изменение и допълнение на Закона за здравето се правят следните промени: в чл. 63 се създава ал. 6 - "мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства".

В чл. 215 изречение 1 се изменя така: "Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5 000 лева".

В Закона за здравето са предвидени и промени в Закона за обществените поръчки: в чл. 13, ал. 1 се създава т. 21 - "при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България".

Четирима арестувани за нарушаване на домашната карантина

Четирима арестувани за нарушаване на домашната карантина

Те са открити в заведение в града

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето влиза в сила от деня на неговото обнародване - 14 март 2020 г.

В Закона за изменение на Наказателния кодекс в чл. 355 се правят следните изменения и допълнения":

В ал. 1 след думата "наредба" се добавя "правила или мерки", а думите "с пробация или с глоба от сто до триста лева" се заменят с "с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева".

Ал. 2 се изменя така: "(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева".

Прокуратурата проверява продажбата на лекарства и храни

Прокуратурата проверява продажбата на лекарства и храни

КЗП, БАБХ и Изпълнителна агенция по лекарствата следят за цените до края на извънредното положение, помагат им НАП и МВР