Министерският съвет прие промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.

Одобрява се увеличение на разходите за персонал по бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектор туризъм" към политиката в областта на устойчивото развитие на туризма със сумата от 100 000 лева, за сметка на намаление на разходите по показател "Издръжка и други текущи разходи" на същата бюджетна програма.

С постановлението се осигурява финансов ресурс за реализиране в срок на дейности по преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, нанесени на туроператори, за сметка на реализирани икономии по бюджета на МТ за 2020 г., което ще позволи на Министерството на туризма да наеме външни оценители за администриране на изключително големия брой проектни предложения на туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, за да предостави държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

С друго правителствено постановление се одобряват вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. С приетия акт се предвижда да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Министерският съвет одобри също така допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2020 г. в размер на 1 737 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност. Средствата са необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на курсантите от Академията на Министерството на вътрешните работи за бюджетната 2020 г.