Българската банка за развитие е държавното дружество, което влиза като частичен собственик в Първа инвестиционна банка.

На извънредно правителствено заседание решение беше гласувано и ознаменувано с удар с чукче по подобие на практиките в съдебна зала. Държавата и ББР няма да загубят от изкупуването на пакета акции на Първа инвестиционна банка (ПИБ). В това увери премиерът Бойко Борисов в Министерския съвет по повод действията на ББР по придобиване на акции от увеличението на капитала на ПИБ.

Българите да не се плашат, че някои ще им фалира банките, увери Борисов. Спазили сме всички критерии за влизането в ERM-2, които бяхме договорили с ЕЦБ и ЕК.

Решението бе представено от финансовия министър Владислав Горанов, но изложението му бе прекъснато от премиера Бойко Борисов, който явно нямаше търпение да изслуша целия доклад. Финансовият министър успя само да припомни извършената проверка, включително и стрес тестовете извършени от ЕЦБ на шест български банки.

Все пак преди да бъде прекъснат от шефа си, финансовия министър успя да пророни и два детайла. Единият е, че акции на ПИБ се купуват от ББР и от дъщерните й дружества и вторият, че се купуват до 70% от увеличението на капитала.

Тази сутрин вицепремиерът Томислав Дончев отказа да съобщи в студиото на БНТ решението.

Предложението за закупуването от страна на ББР на акции в ПИБ се прави от Министъра на финансите и Министъра на икономиката и е мотивирано от нуждата от формиране на допълнителни капиталови буфери за изпълнение на изискванията на ЕЦБ по пътя на България към Еврозоната.

След като прекъсна Горанов и избърза напред с решението премиерът Борисов посочи като изключително важно, че след това тези дялове ще бъдат изкупени от банката по цени с лихви. Т.е. държавата нямала да загуби нищо. "Много е важно да се подчертае, че след това ще бъдат изкупени от банката на цели с лихви и няма да загуби по никакъв начин ББР и държавата", отбеляза премиерът.

По думите му чакалнята на Еврозоната дава допълнителна сигурност за това, че сме в Европа на първата скорост и не трябва да изпадаме на втора скорост. Не че има спешност, но трябва да сме максимално бързи. Влизането в банковия съюз е нещо изключително важно, приоритетно за нашето правителство, както с чакалнята на Еврозоната, каза премиерът Борисов.

Целта ни е юли месец процесът по присъединяване на България в ЕРМ-2 да приключи. "Българите да не се плашат, че някои ще им фалира банките, защото знаете, имаме шампиони и някои от нашите политически опоненти са успявали по 15-16 банки да фалират, не само една, разбира се", отбеляза Борисов. Той посочи, че след това правителството успявало да върне милиарди, но за това трябват години и доста усилия.

Решението на Министерски съвет:

Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки. Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019-2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. "Инвестбанк" АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и "Първа инвестиционна банка" АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро. ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции. На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

ПИБ АД е най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. Поради това ББР би могла да бъде разглеждана като естествен и дългосрочен партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. ББР няма клонова мрежа, докато ПИБ АД разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде възможност на ББР да се възползва от този потенциал, като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти.