Независим оценител ще определя наемните цени на имотите държавна собственост. Цената ще отчита условията на конкретния пазар. Тя ще бъде съобразена с приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване.

Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

До сега наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване нуждите на населението или на юридически лица с нестопанска цел, се определя в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели. Същата цена е и за асоциации и фондации, които извършват общественополезна дейност, както и на помещения, предоставени на международни организации, които се предоставят под наем без провеждане на търг.

При провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - държавна собственост се дава възможност цената да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.

С предложените промени се цели по-добра защита на държавния и обществения интерес.

В проекта на Постановление се предвижда още промяна в начина на предоставяне на държавните имоти. Политическите сили, които отговарят на чл. 31 от Закона за политическите партии (да са получили минимум 1 % от доверието на гласоподавателите или да имат своя парламентарна група в НС), вече няма да заплащат наем, а ще се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години.

В Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е записано, че партиите не могат да използват държавния имот за извършване на икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване.

От партийното ръководство ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота. Партиите ще заплащат данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имота, всички експлоатационни разходи, както и тези за текущи поправки и ремонти.

При неплащане на разходите повече от три месеца, както и когато партията престане да отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, договорът се прекратява.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост разписва подробно и редът за ползване на имоти - частна държавна собственост от синдикатите. Синдикалните организации не могат да извършват икономическа дейност в тези имоти, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване.

Синдикатът, на който e предоставен за безвъзмездно ползване имот - частна държавна собственост, също е длъжен да плаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, както и всички експлоатационни разходи и тези за текущи ремонти.

Проектът на постановление и докладът към него са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации.