Политиките на ЕС за децата, трябва да бъдат разработени в съответствие с най-доброто в полза на детето. Действията на ЕС в тази област се ръководят и от международните стандарти за правата на човека, като Конвенцията на ООН за правата на детето, която всички държави-членки на ЕС са ратифицирали.

Това се казва в отговор на заместник-председателят на Европейката комисия по "Демокрация и Демография" Дубравка Шуица до Националната мрежа за децата и други над 70 неправителствени организации. Повод за писмото от българската неправителствена организация са предлаганите промени в Закона за закрила на детето от ВМРО.

На 10 декември, 2020, Национална мрежа за децата заедно със 70 граждански организации в България изпратиха сигнал до 13 европейски и международни институции за предложенията на ВМРО за изменения на Закона за закрила на детето.

По предлагания законопроект има вече редица отрицателни становища от Омбудсман на Република България, Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, Уницеф, Висшия адвокатски съвет, Държавната агенция за закрила на детето и др.

"Въпреки, че Европейската комисия не коментира законопроекти на политически партии, бих искала да подчертая, че действията на ЕС по правата на детето се ръководят от Хартата на основните права на ЕС, която е приложима за институциите на ЕС, на държавите-членки при прилагането на правото на ЕС. Действията на ЕС в тази област се ръководят и от международните стандарти за правата на човека, като Конвенцията на ООН за правата на детето, която всички държави-членки на ЕС са ратифицирали", пише в отговорът на ЕК, изпратен от Дубравка Шуица.

Необходимо е изграждане на цялостен и интегриран подход към закрилата на децата, за да се гарантира, че системите отговарят на нуждите на всички деца.

"През 2021 година Европейската комисия ще приеме Стратегия на ЕС за правата на детето, която да насърчи държавите-членки на ЕС да приемат или засилят стратегиите си и да фокусират политиките за правата на детето", се казва в писмото.

По думите на Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата липсата на Национална стратегия за детето е в противоречие на Закона за закрила на детето и възпрепятства изпълнението на държавните политики в областта на детското здравеопазване, образованието, правосъдието и закрилата на децата. Тази година ще имаме Стратегия за детето на европейско ниво, допълни той.