По-малко от половината политически партии са подали своите финансови отечи за миналата година. Два дни преди крайния срок от Сметната палата напомнят, че освен отчети партиите трябва да представят по образец и списъци на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, направили дарения.

До този момент само 56 партии от 130 партии, които са задължени да представят отчетите си, са го направили.

Одиторите напомнят и последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

- налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;

- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;

- възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Само 11 партии са декларирали даренията си пред Сметната палата

Само 11 партии са декларирали даренията си пред Сметната палата

Две седмици преди крайния срок