Само 11 от 130 партии са декларирали даренията си пред Сметната палата две седмици преди крайния срок.

От ведомството напомнят, че до 31 март те трябва да представят финансовите си отчети за 2020 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, направили дарения.

Задължението е за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. Финансовите отчети трябва да се представят на хартиен и електронен носител.

От Сметната палата посочват, че годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 10 март партиите да декларират даренията, очакват от Сметната палата

До 10 март партиите да декларират даренията, очакват от Сметната палата

Да се опише целта, размерът или стойността на направените дарения

До 15 април от ведомството ще публикуват на интернет страницата си представените от партиите отчети за миналата година и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, а също списък на партиите, получили държавна субсидия през 2020 г.

При непредставяне или непредставяне в срок на отчетите и декларациите със списък на дарителите се налага имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.; губи се правото на държавна субсидия до провеждането на следващи парламентарни избори; дава се възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.