По-справедлива оценка от ТЕЛК и НЕЛК да получават хората и да бъде въведена Информационната система за контрол на медицинската експертиза. Това препоръча омбудсманът Диана Ковачева на новия здравен министър проф. д-р Костадин Ангелов, съобщиха от Администрацията на омбудсмана.

В становището си омбудсманът настоява за промяна на Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата, с която да се гарантират правата на хората с множествени увреждания, като при оценяването им се взимат предвид всички налични увреждания, независимо от тяхната тежест.

Общият брой на жалбите до обществения защитник по тази тема през 2019 г. е с 81% повече спрямо сигналите от предходни години. Повод за препоръката е публикувания на Портала за обществени консултации Проект за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

Проектът е след отмяната от Върховния административен съд на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

"След влизане в сила на промените в Наредбата за медицинската експертиза, приети с Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерски съвет, в сила от 3 август 2018 г., в институцията на омбудсмана постъпиха и продължават да постъпват много жалби от граждани, чиито процент - трайно намалена работоспособност (ТНР)/вид и степен на увреждане (ВСУ) е намален, вследствие промените в Наредбата", се казва в становището на обществения защитник.

Преди приемането на промените в Наредбата за медицинската експертиза имаше съвети да бъде преразгледана Методиката за оценка на трайно намалена работоспособност в проценти. Омбудсманът и да не се посяга върху правата на гражданите с множествени увреждания като се намаляват процентите инвалидност и последващите от това възможности за социално подпомагане.

Много граждани се жалват пред омбудсмана, че при преосвидетелстване процентът ТНР/ВСУ е бил намален, или "при първично освидетелстване им е определен неправопораждащ процент, поради невземане предвид на съпътстващите увреждания", подчертава омбудсманът.

Без пенсия за инвалидност остават както гражданите, на които е определен процент под 50, така и хората с увреждания с определен процент от 50 до 70, които нямат изискуемия действителен осигурителен стаж, необходим за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Общественият защитник акцентира, че особено тревожна е ситуацията на семействата, в които има деца с увреждания, засегнати неблагоприятно от измененията, които са в сила от 3 август 2018 г.

"Тези граждани разчитат на адекватната подкрепа на държавата, тъй като това означава и реална възможност за семействата не само да стабилизират състоянието на децата. В много случаи тази подкрепа довежда до значително подобрение и дори до пълно отпадане на децата от обхвата на подпомагане като "дете или човек с увреждане" и до пълноценното им включване в обществото", аргументира се Ковачева.

Повечето от гражданите в продължение на години са ползвали произтичащите от експертните си решения права. Внезапното прекратяване на финансовата им подкрепа, заради нормативни промени, ги оставя изцяло на издръжка на техните близки или стават обект на системата за социално подпомагане. С променената методика тези хора са поставени в неравностойно положение спрямо лицата с едно, но определящо по-висок процент заболяване или увреждане.

"С разбиране към изложените в Доклада на министъра на здравеопазването мотиви и изнесената статистика, не мога да се съглася гарантирането на правата и социалната интеграция на хората с тежки увреждания да става за сметка на други хора с увреждания - тези с по-леки множествени увреждания", пише омбудсманът.

Тя е категорична, че борбата с т. н. фалшиви експертни решения, трябва да става чрез засилване на контрола, а не като се посяга на права на граждани, при които са налице реални заболявания и увреждания, нуждаещи се от социална подкрепа.

В препоръката си до здравния министър омбудсманът поиска да бъдат предприети действия за внедряване и стартиране на Информационната система за контрол на медицинската експертиза. Тя не изключва възможността експертизата да се популяризира и сред гражданите.

Има забавяне при въвеждането на Информационната система за контрол на медицинската експертиза, което да улесни хората с увреждания. Тя все още не е заработила напълно и на различни места РКМЕ и ТЕЛК действат по различен начин. Няма връзка между личните лекари и органите на медицинската експертиза и възможност за проследяване движението на медицинските документи, пише Ковачева.

При извънредна ситуация като сегашната пандемия изпращането на документи по електронен път би улеснило особено хората с увреждания.

Медицинската експертиза определя дали човек е с увреждане 50% и над 50 % вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност и така се определя ползването на редица права.

Система за контрол на медицинската експертиза, която действа до сега не осигуряваше достатъчно ефективни механизми на гражданите с увреждания, пише омбудсманът. Заради забавяне на документи мнозина не са успели да получат навреме лечение и рехабилитация.

Препоръката на омбудсмана е по повод решение на Съвета за наблюдение. Това е мониторингов орган, който следи изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Той е в изпълнение на Закона за хората с увреждания, а негов председател е омбудсманът.