Срокът за получаване на помощи за безработица се намалява от една година на 6 месеца.

Това решиха депутатите с промените в Закона за социалното подпомагане.

Мотивите са, че така се повишава предлагането на труд и се стимулират безработните да повишават квалификацията си и да търсят трайно решение на проблема си.

Народното събрание обсъди и промени в Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Притежателите на такива влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от 5 години към тази дата, да могат да прехвърлят правата си на своите съпрузи или низходящи, ако и приемателите имат доказана жилищна нужда, предвиждат обсъжданите промени.

Хората, които все още не са осребрили лихвоточките си, имат последен шанс да го сторят в идните 5 години, предвиждат промените.

Вдига се стойността на имуществото на гражданите, до която не се нарушава правото им да получават левове срещу лихвоточките. Досега таванът беше 15 хил. лв., но с промените става до 40 хил. лв.

Това означава, че гражданинът може да попадне в т.нар. окончателните списъци, които му дават право на компенсация, само ако не притежава у нас или в чужбина жилищни имоти, вили или друго имущество, като например банкови влогове, акции, произведения на изкуството, земеделски земи и други на обща стойност над 40 хил. лв.

В проекта е записано, че право на левова индексация имат лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 5 години от влизане в сила на този закон.