Министрите от кабинета "Борисов-3" решиха да намалят административната тежест и при издаването на лицензи по Закона за хазарта, съобщиха от Министерския съвет.

От кабинета предлагат на Народното събрание да приеме по служебен път да се събират няколко документи. Те са: информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК; справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя; одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя.

По служебен път ще се изисква и справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, където се организират хазартни игри.

По служебен път ще се издава и справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност, информират от пресслужбата на МС.

С приемането на предлаганите промени ще се намали броят на изискваните документи, ще се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и ще се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на посочените документи.

На днешното заседание министрите предлагат промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Проектът е изготвен в изпълнение на решение на правителството за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С промените се цели да бъде намален броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на различни документи.

С предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се променя и Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др.

С предложените в законопроекта промени на различни разпоредби се предвижда да се събират по служебен ред тези документи:

Информация за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК. Тя да се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията;

Справка от Търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове;

Информация, че лицата не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

В промените на ДОПК се предвижда юридическите лица, които нямат дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

Проектът за промени в ДОПК предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

В този случай регистрацията по Закона за Данък добавена стойност (ЗДДС) в този случай ще става по облекчена административна процедура.

По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

С предложения ЗИД на ДОПК се въвеждат и правилата на Директива на ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Срокът за транспониране на Директивата е 31 декември 2017 година, поясниха от МС.