"Булгартрансгаз" ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с ИНГ Банк Н.В., нидерландска банка, чрез нейния клон в София. По този начин се осигурява начин за финансиране на Проект от Общ интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3.Междусистемна реверсивна газова връзка България - Сърбия (IBS).

Това става възможно, след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и нидерландската банка ИНГ Банк Н.В, като упълномощи министъра на финансите да го подпише, съобщават от правителствената пресслужба.

Прогнозните инвестиционни разходи по проекта "Междусистемна реверсивна газова връзка България - Сърбия" възлизат на 76,7 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" и от Механизма за свързване на Европа (CEF), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, период на усвояване до 31.12.2023 г. и срок за погасяване 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период.

Проектът "Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия" включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на "Булгартрансгаз" ЕАД при гр. Нови Искър до границата с Република Сърбия. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия. За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) - Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман. След изграждането й, новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. С реализацията на проекта ще бъдат създадени нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата България-Сърбия с инфраструктурата на преносния оператор на Сърбия и нови национални изходни точки до клиенти на територията на Република България.

Реализирането на този проект цели да допринесе и за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ и развитието на конкурентен национален пазар за природен газ с възможност за задълбочаване интеграцията на газотранспортните системи и газови пазари на регионално ниво и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз.