Одобрен е отчет по плана за действие за присъединяването ни към ERM II и Банковия съюз и последващи ангажименти след това, съобщиха от Министерския съвет след днешното редовно правителствено заседание.

Правителството одобри отчет по Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, както и последващи ангажименти след присъединяването, като е предоставен мандат на министъра на финансите да преговаря по тях.

Това решение на правителството е продължение на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и за намеренията ни за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на еврогрупата.

Отчетът по Плана предоставя информация за изпълнението на мерките в областта на: засилване на рамката на надзора в банковия сектор, подобряване на макропруденциалната рамка, засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); подобряване на рамката за несъстоятелността, засилване на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия.

Одобрени са и последващи ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването си към ERM II и Банковия съюз. Те са в областта на небанковия финансов сектор, рамката за управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Изпълнението на последващите ангажименти ще бъде част от условията за последващото ни приемане в еврозоната и въвеждане на еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предстои да бъдат проведени преговори по тези последващи ангажименти с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания. Одобрено е споразумението за гаранции по европейския финансов инструмент SURE.

Правителството одобри проекта на Споразумение за гаранции, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г., за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, известен като "инструментът SURE". МС упълномощава министъра на финансите да проведе преговорите по него и да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

В Споразумението се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна в резултат на създадения на ниво Европейски съюз инструмент SURE. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, а финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. Инструментът е с ограничен срок на действие - до края на 2022 г.

ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите-членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите-членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава-членка ще бъде пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД) в този на ЕС, съответно максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 % от БНД на ЕС.

Инструментът е в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на пандемията. Предвидено е той да допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта.