Кабинетът одобри подписаната на 14 септември Спогодба между България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане.

На Народното събрание е предложено да ратифицира документа със закон.

С него се създават облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица на всяка от двете страни да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Това ще допринесе за задълбочаване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави, посочват от Министерския съвет.

България и Нидерландия с нова спогодба срещу двойното данъчно облагане

България и Нидерландия с нова спогодба срещу двойното данъчно облагане

Тя ще замени приетата през 1990 г.

Данъчните правила в Спогодбата са съобразени с данъчното законодателство у нас и принципите в международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Новите насоки в тази област са материализирани и в Проекта "Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби" (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), който предлага на държавите решения за преодоляване на различията в международните данъчни правила, позволяващи на компаниите да минимизират данъчните си задължения чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки.

Мерките по Проекта BEPS създават предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност чрез създаване на условия за по-ефективно разрешаване на споровете между данъчно задължените лица и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.