Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха проект на Закон за българския жестов език, съобщиха от Министерския съвет след днешното онлайн правителствено заседание.

Целта е признаване на жестовия език като естествен самостоятелен език и включване на глухата общност в България във всички сфери на обществения живот. 

Информират глухонемите у нас за коронавируса с новини на жестов език

Информират глухонемите у нас за коронавируса с новини на жестов език

Това съобщиха от МТСП

При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране в болнични заведения хората ще ползват преводаческа услуга. Условията и редът за осигуряването й ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Очаква се тя да бъде издадена в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.

В законопроекта е предвидено до 120 часа годишно предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора,. Такава е практиката в редица страни от ЕС. Досега се осигуряваха до 10 часа годишно безплатен превод. Преводът на жестов език подпомага формирането на устойчиви нагласи за учене, пълноценно приобщаване и възможност за личностна и професионална реализация.

Предлага се осигуряване на ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца чрез българския жестов език.

За глухите и сляпо-глухите ученици в училищата се въвежда специален учебен предмет "български жестов език", а в детските градини специално образователно направление по български жестов език. Обученията ще се осъществяват от педагогически специалисти от професионални направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по....", или по специалност "Българска филология" с придобита професионална квалификация "учител по български жестов език".

Висшите училища трябва да осигурят условия за подготовка на специалисти по българския жестов език. В процеса на обучение глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.

До 31 декември 2022 г. кметовете и кметските наместници трябва да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора.

В законопроекта е заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги.

Предвижда се новинарските предавания да се излъчват с жестомимичен превод най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч. Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.

Финансирането на дейностите за използването и развитието на жестовия език ще се осигуряват от държавния бюджет, от европейски и международни програми и проекти.

Предвидено е законът да влезе в сила на 1 януари 2021 г. с изключение на обученията по специалния учебен предмет и по специалното образователно направление по български жестов език в специалните училища за ученици със сензорни увреждания и в детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование, които ще стартират от 15 септември 2026 г.

Законопроектът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. В междуведомствената група за изготвянето му участваха представители на глухата общност, на организации на и за хора с увреден слух и на различни институции.