Министерският съвет отпуска 2 800 000 лв. за финансиране на дейностите по изпълнението на Националната научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ) и Националната научна програма "Върхови изследвания и хора за развитието на европейска наука" (ВИХРЕН).

Националната научна програма "Петър Берон и НИЕ" цели да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Очаква се да се постигне високо ниво на научните изследвания в България като част от европейското научноизследователско пространство.

Основната цел на Националната научна програма "Вихрен" е привличането и задържането в България на утвърдени и водещи учени, които да развият потенциала на изследователски колективи за съвместна работа по водещи научни проблеми. Очакваните дългосрочни резултати са свързани с повишаване на качеството за провеждане на научни изследвания у нас, както и осъществяването на положителна промяна за подкрепа на научните изследвания.

Двете национални научни програми ще бъдат изпълнявани на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания".

Повече средства за наука през 2017, но учените напускат

Повече средства за наука през 2017, но учените напускат

Броят на изследователите е намалял с близо 6 %

Други 3,3 млн. лв. пък се отпускат за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации.

Целта е младите учени да се задържат в страната, както и докторантите да се реализират като изследователи и преподаватели.

Предвижда се допълнителните стипендии да се предоставят на положително атестираните редовни докторанти, които са български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети в държавни висши училища и научни организации в страната.

Средства за допълнителни стипендии през 2019 г. ще получат БАН, ССА, НИМХ и 14 държавни висши училища. Потенциални бенефициенти през тази година са над 1 900 редовни докторанти, обучавани в тях. С одобрението на допълнителните разходи размерът на индивидуалната допълнителна стипендия, която ще получава един докторант, е между 400 лв. и 3160 лв.

Средствата ще се разпределят от ректорите на държавните висши училища и ръководителите на научните организации на база утвърдени правила, разработени от специална комисия, включваща представители и на самите докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.