През 2017 г. са отпуснати повече средства за научноизследователска и развойна дейност, но броят на работещите в сектора е намалял.

Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) включва всяка работа, насочена към развитието на знанията, включително тези за човека, културата и обществото, както и за разработването на нови приложения на наличните знания.

По предварителни данни през 2017 г. разходите за НИРД са 760.2 млн. лв. Това е с 3.5% повече в сравнение с предходната година.

С този вид дейност обаче са се занимавали едва 23 290 души, което е със 7.1% по-малко в сравнение с предходната година. От тях 47.9 % са били жени.

Броят на изследователите също е намалял - 15 094 души, което е с 5.7% по-малко спрямо 2016 г.

През 2017 г. основната част от разходите за НИРД е била насочена към сектор "Предприятия" - 70.3% . Следва сектор "Държавно управление" с общ дял 23.2%.

Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат едва на 5.7%, а най-малко са похарчили нетърговските организации - 0.8 %.

През изминалата година най-много средства за НИРД са отпуснати от сектор "Предприятия" - 43.2%, което е с 2.6% повече от 2016 г. Финансирането от страна на държавата или от чужбина нараства спрямо предходната година, но е значително по-ограничено в дългосрочен план. Ако през 2013 г. държавните средства са възлизали на 31.7%, то през 2017 г. техният дял е едва 24.4%. Аналогичен е случаят с финансирането от чуждестранни източници. През 2017 г. то възлиза на 32.2% за разлика от 2013 г., когато чужбина е била основният източник на средства с 48.3%.

По отношение на текущите разходи за НИРД данните са аналогични с тези от предходната година. Най-много средства са насочени към приложните научни изследвания - 62.1% (429.3 млн. лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания - съответно 26.9% (185.7 млн. лв.) и 11.0% (76.5 млн. лв.)

Както и през 2016 г., основната част от научния персонал е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 46.1% от общия персонал, или 10 735 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" с научна дейност се занимават 7 990 души (34.3%), а в сектор "Висше образование" броят им е 4 414 (19.0%.).

По отношение на степента на образование, през 2017 г. броят на заетите лица висшисти е нараснал - от 83.6% през 2016 г. на 83.8% през 2017 г.