Правителството ще предложи на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Проектът, който правителството гласува днес, е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове, както и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма.

Предвижда се и в срок до два месеца от влизането му в сила всички сключени договори за концесия и наем на морските плажове и приложенията, и допълненията към тях да бъдат предоставени на Министерството на туризма.

Вторият етап на реформата е промяна в методологията за отдаване на концесия и наем на черноморските плажове. С провеждането на реформата ще се постигне и стратегическата цел на Министерството на туризма за промяна в начина на управление и отдаване на плажовете на концесия и подобряване на услугите, които се предоставят на тях, което ще спомогне и за по-добро позициониране на страната ни на международния туристически пазар.

В законопроекта се прецизира нормативната уредба, като се детайлизират предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите, свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове.

С цел гарантиране безпроблемното протичане на сезон Лято '2016 е се превижда всички договори, които изтичат до 30 септември на същата година, да бъдат автоматично удължени за една година, при съгласие от страна на концесионера или наемателя.

Проектът на закон предвижда и служителите, които отговарят за тази дейност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да преминат към Министерството на туризма.

Във връзка с новите правомощия на министъра на туризма по отношение на морските плажове е предвидено и изменение и в Закона за туризма.