Правната комисия прие изменения в законодателството за обществените поръчки на второ четене.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени в производството по обжалване на обществените поръчки по глава седма и десета от Закона за обществените поръчки.
С изменянията се търси баланс между интересите на участниците в процедурата по обжалване на обществени поръчки.

Депутатите ограничават обжалването на обществените поръчки

Депутатите ограничават обжалването на обществените поръчки

Всеки жалбоподадетл трябва да бъде реален изпълнител

Законопроектът цели преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, което води до реално увреждане на интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите. Неоснователните обжалвания също така възпрепятстват усвояването на средства от европейските фондове.
В тази връзка се въвежда и отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване.

Промените съдържат завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея, като се въвежда способа за призоваване и връчване на съобщения чрез електронен адрес и факс.

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Фризьорски салон не може да строи магистрала

С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки, като за да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител, се въвежда задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице.

Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извърша след образуване на производството пред Комисията за защитата на конкуренцията, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, е касационно по своя характер.

Борисов изпрати министрите си при президента да осветят обществените поръчки

Борисов изпрати министрите си при президента да осветят обществените поръчки

Аз обществени поръчки не правя - аз отговарям за политики