Земеделското министерство ще поддържа електронен регистър на производителите на планински продукти и на тези с традиционен характер, решиха законотворците.

МЗХГ ще поддържа на интернет страницата си публични и електронни регистри на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите.

Регистърът ще включва още лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство.

Лицата, вписани в регистъра са длъжни да предоставят информация на контролиращите лица за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства.

Въвеждането и потвърждаването на информацията се осъществява чрез квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите.