Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2018 година. Одобрен е и Отчетът за изпълнение на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014-2020 г.

Двата документа са изготвени на базата на представена от членовете на Съвета и Прокуратурата информация.

Докладът обхваща мерките, които са предприети у нас за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС.

Освен това в документа са представени и по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за превенция и противодействие на нередностите и измамите. Той съдържа и анализ на статистиката за 2018 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2018 г., отразява достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение, като неговото изпълнение е 81%.

Двата документа са приети единодушно на редовното заседание на Съвета от 27 март тази година.