Депутатите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел.

Общо гласуваха 87 депутати, единодушно "за", без против и въздържали се

Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се още преодоляване на забавянето при обработване и разглеждане на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрация.