Министрите от втория кабинет "Борисов" приеха Национална отбранителна стратегия, съобщиха от МС. Документът се базира на направения през 2015 година междинен преглед на действащия от 2011 г. стратегически документ.

Основните промени са свързани с изменената стратегическа среда за сигурност и последиците от това. При анализа на средата за сигурност са отчетени новите рискове и заплахи, включително тези от хибриден характер.

Хармонизирани са задачите на въоръжените сили в съответствие с поетите съюзни ангажименти, като е отчетено, че успехът в борбата с хибридните заплахи ще зависи от синергията между националните отбранителни планове и тези на Алианса. Извършен е анализ на ресурсите за отбрана - човешки, информационни, материални и финансови.

Отчетени са условията на силно ограничени бюджетни средства и е направен баланс между отпуснатите ресурси и необходимите на страната отбранителни способности, уверяват от пресцентъра на правителството.

Според написаното, отбраната е широкообхватна, общодържавна дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване.

Прилагането на всеобхватния подход при управлението на кризи и конфликти става изключително необходимо за успешно противодействие на хибридни форми за водене на война.

Отбраната на страната ще се осъществява в рамките и с прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и ефективно използване на националните отбранителни способности.

Мисиите остават три - отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време, с произтичащите от тях задачи.

Мисия „Отбрана” обхваща задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост, защитата на териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО, в условията на чл. 5 от Вашингтонския договор, гласи текста на документа.

Посочва се, че структурата и числеността на въоръжените сили са тясно свързани с определените в процеса на отбранително планиране необходими оперативни способности. България изгражда и развива въоръжените си сили като единен комплект от сили и балансирани способности, с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи. Мирновременният състав се комплектува на професионален принцип.

За доокомплектуване с личен състав и техника се изгражда и поддържа доброволен резерв. Във функционално отношение въоръжените сили включват сили за развръщане и сили за отбрана, а в зависимост от предназначението и задачите си - сили с висока и сили с ниска степен на готовност.     

Предвижда се през 2020 г. да бъде направен пълен преглед и преиздаване на Националната отбранителна стратегия.