Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) ще финансира проекти, които стимулират развитието на младежите и реализацията им в обществения живот. Това бе решено на заседание на МС.

Правителството прие „Програма Младежки дейности 2008 - 2010", насочена към подрастващите и младежите от цялата страна. Програмата предвижда дейности по три основни подпрограми - „Подкрепа и развитие", „Възможности и реализация" и „Национални инициативи и кампании".

Очакваните резултати от проектите по подпрограма „Подкрепа и развитие" са формиране на активни и гъвкави неправителствени организации, работещи в полза на младите хора, както и повишаване на устойчивостта и административния капацитет.

Целите на подпрограма „Възможности и реализация" са популяризиране на формите на неформално образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творчески умения на младите хора, съобразно техните интереси. От подпрограмата се очаква включването на възможно по-голям брой млади хора в дейности, които им дават възможност за лична реализация и изява.

Целите на подпрограма „Национални инициативи и кампании" са създаване на гъвкав механизъм за изпълнение на политиката за младежта и финансово подпомагане на младежки неправителствени организации, работещи в ползва на младите хора по конкретни инициативи и кампании.

С проекти по програма могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона на юридическите лица с нестопанска цел. Проектите им биха имали успех, ако са с обществена значимост, съответстват на приоритетите на програмата, имат ясно дефиниран обхват, продължителност, целеви групи и ако към тях е приложена подробна работна програма за осъществяване на целите.

Няма да бъдат финансирани дейности, които са цел и приоритет на други програми на ДАМС, като дейности, свързани със социални услуги за деца, фестивали, концерти, комерсиална цел, спортни лагери, екскурзии и пътувания.

Финансирането от ДАМС на одобрен проект е до 12 000 лв. по първата подпрограма, до 18 000 лв. по втората и до 5 000 по третата. И трите случая се изисква съфинансиране от организациите в размер на минимум 15% от сумата, отпусната от ДАМС.

Изпълнението на програмата ще бъде оценено като спешно, ако са реализирани поне 200 проекта в минимум 50 населени места. Ще се отчита също броят на младежите, които са обхванати.