Правителството промени Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право", съобщиха от правителствения пресцентър след днешното онлайн заседание на кабинета "Борисов-3".

Министерският съвет отмени приетата през 2017 г. и предстояща да влезе в сила от новата академична година Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" и направи промени в сега действащата наредба.

Отмяната на наредбата е резултат от решение на Комисията за защита от дискриминация. В него се посочва, че възможността за обучение в специалност "Право" само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по признаци "увреждане" и "лично положение" към хората с увреждания и работещите.

До изготвянето на нова наредба от сформирана за целта работна група в Министерството на правосъдието, ще остане в сила и ще се прилага сега действащата Наредба, като в нея се приемат промени с цел свеждане до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища.

С изменението се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити по български език и история на България.

В настъпилата извънредна обстановка според своите възможности може да избере друг формат, или след решение на Академичния съвет да приеме кандидат-студентите и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити по български език и по история.

Предложението за промени е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти по специалността "Право" без полагане на присъствени приемни изпити.