Заради промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предвижда създаване на нови режими - оценка на здравните технологии /ОЗТ/ и проследяване на ефекта от терапията на лекарства. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък.

Разписани са условията, реда и критериите за определяне на лекарствата, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срока и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочва се и редът, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.

Оптимизира се и режимът по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите членки, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствата.

Аптека заблуждава клиентите си за отстъпките на лекарствата

Аптека заблуждава клиентите си за отстъпките на лекарствата

КЗП установява, че отстъпката е изчислена на база пределна цена, а не на реална

При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели да се преустановят случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и не попадат в обхвата на външното ценово рефериране.

Изменя се и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В продължение на две години оценката на здравните технологии беше извършвана за сметка на държавния бюджет. Необходимо е обаче да се въведат държавни такси, които да обезпечат процеса по извършване на ОЗТ.

Заради въвеждането на нови функции се изменя и Устройственият правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и неговата администрация. Числеността на Съвета се увеличава с 5 щатни бройки.

За 4 години сме изтеглили над 1500 лекарства от пазара

За 4 години сме изтеглили над 1500 лекарства от пазара

За 6 месеца са получени 400 онлайн сигнала за недостиг на медикаменти