Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане Концепцията за фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката "Документи", подрубрика "Проекти на нормативни актове".

В Концепцията се предлагат различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове - както професионални, така и универсални. При разработването на конкретните предложения се изхожда от основното предназначение и цел на пенсионното осигуряване, а именно - след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето. В тази връзка се предвижда основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания.

Концепцията е разработена въз основа на изготвения Концептуален модел от сформирана със заповед на министъра на труда и социалната политика работна група с участието на експерти от Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и представители на научните среди.

Допълнително по концептуалния модел са представени бележки и предложения от Българската стопанска камара и Съюза за стопанска инициатива. На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пълно и непротиворечиво да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по Концепцията е 14-дневен и приключва на 24 април.