Ограничаване на рекламата на хазартни игри, като дейността да се третира наравно с рекламата на тютюневи изделия и спиртни напитки. Това предлагат от "Демократична България" в законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който е изпратен до Председателя на Народното събрание и всички парламентарни групи.

Императивната забрана за реклама на хазартни игри ще уеднакви регулацията с европейската в тази посока и ще даде оптимално рестриктивен достъп за промотиране и разпространение чрез масовите средства за осведомяване.

Според "Демократична България - Обединение" сега действащият Закон за хазарта създава общи правни положения в режима на организиране на игри на случайността, като задава рестриктивен контрол преимуществено върху казината и игралните зали без обаче оглед на новите тенденции лотарийните игри и моментите печалби. Законодателството същевременно либерализира хазартните игри от ново поколение, паралелно с нарастващите тенденции за навлизане на дигитални възможности за трансгранични и вътрешни залагания през интернет, мобилен телефон и телевизия, включително и онлайн-лотарии и игри от разстояние.

Стремежът на "Демократична България" е да бъде разширен обхватът на законовата регламентация, за да се даде законова защита, която да бъде в помощ на обществото, заявяват от новото дясно обединение.

От "Демократична България" са разтревожени, че към настоящия момент особени изисквания за разпространение на хазартни игри се наблюдава само при ситуиране и отстояние от училища и домове за деца, което на практика протектира разпространението на лотарийни билети и моменти игри без оглед важността за улеснен достъп от беззащитни обществени групи.

Затова и предлагат да се въведе императивна промяна и при разпространението на територията на и в близост до площи публична и общинска собственост, както и лечебни заведения.

Промените целят да хармонизират критериите за организиране и разпространение на хазарта, без оглед конкретния вид игра, заявяват от "Демократична България".

От там предлагат още мандатност на членовете на комисията, което би повишило общественото доверие в регулатора и неговата безпристрастност.

Въвеждат се и пропорционалност на вноските за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри, която е в процентно съотношение с печалбата от тяхната дейност. Събраните пари да се насочват към борба и превенция на зависимостите. Предложени са и разпоредби, които да приведат в действие неработещата сега норма част от държавните такси, събирани от организаторите на хазартни игри, да се привеждат в ..

"Демократична България" счита, че настоящият закон не осигурява системен подход при лицензирането и постлицензионния контрол върху организаторите на различни хазартни игри, а дори стимулира участието в лотарии чрез липсата на системна регламентация на този тип дейности. Наред с това считаме, че наименованията на хазартните дейности не следва да въвеждат в заблуда обществото и с оглед което е адресирана законова промяна, императивно забраняваща търговското наименование на организатора и/ или играта да бъде подвеждащо и двусмислено.