Министерският съвет одобри промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. С 1 200 000 лв. се увеличават утвърдените разходи за персонал по функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт", бюджетна програма "Държавна охрана", което е за сметка на намалението на разходите за издръжка.

Средствата са необходими за изплащане на дължими обезщетения съгласно чл. 121, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана на освободени служители, придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социалното осигуряване.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Средствата в размер до 10 000 000 лв. са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.