До 31 март 2016 година политическите партии трябва да представят финансовите си отчети за 2015 година и декларациите по образец със списъци на дарителите си на Сметната палата, припомнят от одитния орган. Информацията и образците на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата в раздела "Контрол-партии".

Две седмици преди крайния срок само 18 от всичките общо 163 регистрирани партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са представили документите си.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

Очаква се до 15 април Сметната палата да публикува на страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2015 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Ако не представят в срок годишните финансови отчети и декларациите за дарителите, партиите могат да претърпят имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лева.

Може да загубят правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители. Възможно е и Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.