Създават публичен регистър на издадените от центровете за професионално обучение документи, съобщиха от Министерския съвет след днешното правителствено заседание. Той ще позволи на гражданите, бизнеса и институциите да извършват надеждни проверки на легитимността на документите за професионална квалификация, за проведено професионално обучение и за валидирани компетентности.

Проверките ще могат да станат по електронен път по фабричните номера на съответните документи.

Внедряват специализирани наръчници в центровете за професионално обучение

Внедряват специализирани наръчници в центровете за професионално обучение

Реализират проект на стойност 2 499 998 лева

Създаването на регистъра се регламентира с промени в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Целта на информационната система е да предоставя електронни услуги, осъществяване на проверки на документи и удостоверяване на обстоятелства по служебен път (вкл. и изцяло автоматизирано), предоставяне на вече събрани или създадени данни на други заинтересовани институции, изцяло са в изпълнение на Закона за електронно управление.

В подкрепа на бизнеса се облекчава процедурата по лицензиране на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране.

Агенцията ще получава част от необходимите й документи по служебен път, например съдебните удостоверения за актуално състояние. Регламентират се изисквания, процедури, формуляри и образци на документи, необходими за лицензиране, както и редът за осъществяване на последващ контрол на центровете.