Собствениците на бизнес сгради в България предлагат спешни мерки за облекчаване на икономическите щети от COVID-19 в сектора и посочват, че извънредната ситуация има сериозно неблагоприятно отражение и върху техния бизнес. Пакетът от конкретни мерки, които те предлагат би трябвало да доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Наемателите в бизнес сградите (офис сгради, търговски центрове, хотели) са пряко засегнати от блокирането на икономиката и пряката невъзможност да се извършва икономическа дейност, а пък собствените били едни от най-големите данъкоплатци на местни данъци и такса смет.

Като аргументи за прилагане на мерките от Асоциацията на собствениците на бизнес сгради прилагат насоките на ЕЦБ за инициативи на търговските банки, това че повечето европейски страни са въвели подобни мораториуми, а Българският банков сектор е добре регулиран и капитализиран. Затова от Асоциацията смятат, че прилагането на предложените мерки не би поставило финансовите институции в тежко положение.

Спешни икономически мерки, предложени от АСБС:

  1. Въвеждане на държавен мораториум за плащанията на главници по кредити - с продължителност 9 месеца за всички длъжници, чийто бизнес е засегнат от блокирането на стопанския живот. Тези главници ще бъдат изплатени, но в бъдещи периоди след отшумяването на кризата и възстановяването на икономическия растеж.
  2. Запазване на всички договорени условия по кредитите - лихви, такси, срокове и други - непроменени за срока на отсрочване на кредитите. Горчивият опит от кризата 2009-2010 г. показа, че банките наложиха едностранно много високи лихви и такси на своите клиенти - това допълнително съсипа компаниите, вече пострадали от кризата.
  3. Временно освобождаване на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти за 2 месеца - за периода април-май 2020 г., когато се очаква да продължи невъзможността да се извършва пълноценна икономическа дейност.
  4. Отстъпка в размер 25% от плащането на дължимия данък недвижими имоти и такса смет за тези, които изплатят цялото си годишно задължение през периода на извънредното положение. Целта на тази мярка е да компенсира спада от приходи на общините от мярката в предходната точка именно за периода април-май.
  5. Изцяло освобождаване на собствениците на бизнес имоти, които имат забрана за извършване на стопанска дейност, от такса битови отпадъци за срока на обявеното извънредно положение - хотели, търговски центрове, магазини.
  6. Намаляване на местния данък за прехвърляне на имоти на 1% за период от 6 месеца, за да се стимулира подновяването на търговията с недвижими имоти и съживяване на напълно замръзналия пазар на имотите. Този сектор осигурява много работни места и плащането на местни данъци и такси и трябва да се стимулира да излезе от сегашното си блокирано състояние.
  7. Намаление на нотариалните такси с 50% за сделки, свързани с покупко-продажба на имоти - отново с цел да се стимулира пазарът на имоти.

От Асоциацията заявяват, че съзнават сериозността на предизвикателствата, пред които държавата и икономиката са изправени, както и отговорността за вземаните решения. Те заявяват своята готовност да участват в обсъждане на мерките, насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата активност.