Рейтинговата агенция Standard&Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BB+/B' със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.
Уточнява се, че оценката за рейтинга е подкрепена от ниския правителствен дълг, както и от умерената външна задлъжнялост.

Като ограничаващи фактори са посочени относително ниското равнище на дохода на глава от населението, слабата институционална среда.

Припомняме, рейтингът на страната ни е 'BB+/B', което означава подинвестиционно ниво, или „боклук”, според финансовия жаргон.

От Standard&Poor's посочват, че финансовият сектор продължава да бъде изложен пред важни предизвикателства. Същевременно в анализа на агенцията се отбелязва, че са направени усилия в посока намаляване на рисковете, имайки предвид предстоящия преглед на качеството на активите в банковата система през 2016 г.

Агенцията оценява, че икономическият растеж за 2015 г. ще бъде 3%, подкрепен от усилията на правителството за нарастване на усвояването на средствата от европейските фондове.

Очакванията за 2016-2018 г. са за по-нисък растеж.

Бюджетният дефицит ще се свие до 2.8% (на начислена основа) през 2015 г., след което постепенно ще достигне 2% от БВП през 2018 г., прогнозират от агенцията.
Стабилната перспектива на оценката за рейтинга отразява баланса между икономическите и фискалните рискове.

От Standard&Poor's посочват условията, при които би могъл да бъде повишен рейтингът на България. Това може да стане, ако правителството адресира ефективно проблемите в управлението, с което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да спомогне за привличането на повече преки чуждестранни инвестиции в експортния сектор. Повишаване на рейтинга може да се очаква също, ако икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните, така, че фискалната консолидация да се осъществи по-бързо.

Същевременно се отбелязва, че рейтингът може да бъде понижен, ако финансовата система на страната се окаже пред необходимост от значителна финансова подкрепа или в ситуация на изходящи финансови средства, което би създало напрежение върху платежния й баланс.