Българската стопанска камара (БСК) подкрепя измененията по Закона за местните данъци и такси, внесен на 14 юли, петък, 2017 година.

В отворено писмо ръководството на БСК подкрепя възприетият подход относно промяната при определяне на дължимата такса битови отпадъци и прилагане на принципа "замърсителят плаща". Стопанската камара подкрепя и определянето на таксата като цена на услугите за събиране и транспортиране и третиране на битовите отпадъци. От БСК подчертават и изразената подкрепа за обсъждането на законопроекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество на становището на работодателските организации, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Промени предвиждат таксата за битови отпадъци да е за три услуги

Промени предвиждат таксата за битови отпадъци да е за три услуги

Торби за смет със стикер за предварително заплатена такса смет ще влязат в употреба през 2019 г.

В допълнение БСК предлагат и някои промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

БСК предлага да отпадне възможността разгънатата застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот да бъде прилагана като основа за определяне на таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината. Слонската камара предлага и в ал. 13, чл. 67, да се добави изискването, декларациите да бъдат подавани от задължените лица по чл. 64.

Според БСК чрез масовото и реално въвеждане на изискванията за разделно събиране на отпадъците, количеството на битовите отпадъци ще намалява, а това ще се отрази и на намаляването на дължимите такси за битови отпадъци. По този начин ще се намали и размера на събираните такси от физическите лица.

Такса "смет" за бизнеса - според количеството отпадъци

Такса "смет" за бизнеса - според количеството отпадъци

Първо за бизнеса, а след това и за гражданите

Промените в ЗМДТ трябва и да предполага прозрачност и сравнимост както при формирането на таксата, така и при разходването на средствата в процеса на предоставяне на услугата. Новите наредби ще доведат и до по-добро и ефективно разделно събиране, до по-активно ангажиране на органите за общинско самоуправление, както и до повишаване на ефективността на контрола.