Торби за смет със стикер за предварително заплатена такса смет ще влязат в употреба през 2019 г. Това предвиждат готвените промени в Закона за местните данъци и такси. Законопроектът представи Бойко Атанасов, зам.-министър на финансите по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Атанасов обобщи, че са предложени следните промени: таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги - събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения за третирането им, третиране на отпадъците в съоръженията, поддържане на чистотата на територията за обществено ползване в населени места.

Предлага се въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци. Предвижда се справедливо определяне на таксата за битови отпадъци чрез прилагане на водеща основа-количество на битовите отпадъци. По този начин се спазва принципът-замърсителят плаща, въведен в Директива на ЕП от 2008 г. Предлага се въвеждане на водеща основа за определяне размера на таксата да е количеството на битовите отпадъци, посочи Атанасов.

Такса "смет" за бизнеса - според количеството отпадъци

Такса "смет" за бизнеса - според количеството отпадъци

Първо за бизнеса, а след това и за гражданите

По отношение на услугата за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения за третирането им и самото третиране се предвижда да бъдат въведени три основи. Индивидуално определено количество битови отпадъци за имоти, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за отпадъци и честотата на транспортирането им и брой на ползватели на услугата в имота.

За услугата за поддържане на чистотата за обществени територии в населени места ще бъдат въведени две основи - брой ползватели на услугата в имота и разгърната застроена или незастроена площ на имота. Проектът предвижда въвеждане на единна методология за определяне на разходите в план-сметката, в това число регламентиране на образец и правила в наредба, разписана от МС.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2019 г. От Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепиха законопроекта. Васил Велев, председател на УС на асоциацията коментира, че това е една реформа с давност от 2012 г.