На основата на законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ИК), публикувани на сайта на Народното събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ОС към ЦИК) изразява становище по темите, които намира за особено важни.

Първоначално и изключително важно е да акцентираме, че както всяка система е възможно да бъде подобрена, така и настоящото желание за промени в изборното законодателство го приемаме като воля на законодателя за постигане на по-голяма балансираност и ефективност при осигуряване на равноправен и равностоен процес по основното демократично право да избираш и да бъдеш избиран.

Настоящите изменения и допълнения в Изборния кодекс се извършват в срок по-малък от една година преди провеждането на избори и основни постановки в изборните правила не би следвало да бъдат променяни.

Същевременно е в нарушение на правилата и добрите стандарти на законотворчеството да се внасят между две четения на законопроект предложения за промени по същество.

БСП обвини управляващите, че гласуват на тъмно Изборния кодекс
Обновена

БСП обвини управляващите, че гласуват на тъмно Изборния кодекс

Зарков е учуден, че все още има 8% от българите, които вярват на парламента

Като организации, участващи в наблюдението на избори и работещи активно за подобряване на изборния процес в страната и чужбина, с настоящето становище биха искали да поставят публичния фокус върху част от обществено оповестените предложения, които е възможно да влошат качеството на законодателството и доведат до понижаване на общественото доверие в изборния процес:

Предложенията за машинно гласуване (МГ) в значително по-голям брой секции спрямо досегашния опит и то секции с голям брой избиратели и без тези, в които МГ е практически неприложимо на този етап, ще позволи да се покаже потенциала на МГ за ограничаване на субективния фактор при отчитане на резултатите и намаляване броя на недействителните гласове. МГ би оптимизирало работата на изборната администрация по време на процеса на гласуване и би минимизирало грешките при отчитането на резултатите. Положителният опит от МГ ще позволи бързо разширяване на обхвата на новата технология, като в същото време идеята за изцяло МГ без хартиени бюлетини на изборите през 2019 г. в цялата страна е нереалистична. Важно е да се отбележи, че вписването в Изборния кодекс на конкретно юридическо лице, отговорно за МГ, противоречи както на пазарните принципи, така и на принципите на равнопоставеност, независимост и безпристрастност при определяне на компетентни изпълнители на волята на законотвореца.

Анализът на изборните данни ясно показва, че употребата на преференциално гласуване има значителен ръст с всеки изминал вид избори и в известен смисъл би могло да има позитивен ефект в борбата с гражданската апатия. Смятаме, че е важно употребата на преференция да не бъде неутрализирана чрез направените предложения за промени в ИК. Смятаме, че трябва да бъдат проучени добри практики и ЦИК да бъде ангажиран с активна информационна кампания. Проблемите, които бяха регистрирани в предходните изборни цикли (като явлението 15/15), най-вече се дължат на слабата информираност на гражданите и на липсата на кампания или отчетливо негативна такава от страна на някои от политическите партии. Очакваме законодателят да избере най-добрата от възможните промени в съдържанието на бюлетината, която би ограничила този феномен, изтъкван като основен аргумент срещу преференциалното гласуване.

Предложение за въвеждане на видеонаблюдение във всяка секция присъства в няколко от разглежданите законопроекти. Техническото изпълнение на подобна мярка би оскъпило сериозно организацията на изборите, а ефектът от нея е спорен и допълнително би повишил степента на недоверие в изборния процес. Това предложение е свързано с много сериозни технически, психологически и правни предизвикателства, включително по дилемата за онлайн излъчване, публично достъпно в реално време, или за видеозапис само за целите на последващи проверки. Очакваният дисциплиниращ ефект върху секционните комисии може да се постигне само ако камерите се включват с отварянето на секцията, което при публичен достъп би улеснило потенциални организатори на контролиран вот. При наблюдението на броенето е трудно да се очаква, че наблюдателите - граждани или оторизирани проверяващи - ще са в състояние да различат съдържанието на бюлетините и дали резултатите са вярно отразени в протокола. Не по-маловажни са и въпросите свързани с осигуряването на едновременно излъчване на живо на 12 хиляди линка от различните секции; осигуряване на качествена картина; запазването на този видео архив, осигуряването на достъп; начин на гарантиране на личните права на всеки гласуващ и нормативното уреждане на използването на подобни записи като доказателствен материал за извършени нарушения пред институциите. Следва приемането на подобно предложение за видеонаблюдение в секциите, да е съпътствано с особено сериозен и конкретен дебат.

Общественият съвет към ЦИК очаква от правителството и администрацията да участва активно в дебат за използването на нови технологии за гласуване. Смятаме, че поетапно тестване и внедряване на ДЕГ, започвайки от българите зад граница, би имало позитивен ефект върху избирателната активност и би било ефикасно в дългосрочен план в сравнение с физическото организиране на секции в чужбина. С оглед съмненията, които гравитират в публичното пространство, относно сигурността и рисковете при реализацията на такова решение, е важно държавната администрация да продължи да развива капацитет за развитието на новите технологии и чуждестранния опит от прилагането им. Същевременно е изключително важно отлагането на въвеждането на ДЕГ да не е за неопределено време, а със заявена от законодателя и правителството ясна и разписана рамка и пътна карта. 5. Като отчита многообразието от аргументи "За" и "Против" отпадането на забраната за обявяване на резултати от социологически проучвания в деня за размисъл и преди края на изборния ден, Общественият съвет намира за необосновано да се променят станали традиционни за българската изборна практика и съществували дълги години правила без сериозна оценка на въздействие широка публична дискусия и консултации с всички заинтересовани страни.

Общественият съвет е на разположение със своята експертиза за участието в разписването на визия за развитието на подобрения в изборния процес с цел постигане на високо обществено доверие и смисъл в упражняването на основното демократично право всеки гражданин да избира управляващите си.

БСП и ГЕРБ се карат кой е шайка и кой комсомолец

БСП и ГЕРБ се карат кой е шайка и кой комсомолец

Страстите около Изборния кодекс се разгорещиха