Депутатите приеха на второ четене Закона за подземните богатства, с който се удължава с две години срокът за проучване за наличие на газ в Черно море.

"С цел осигуряване на ефективно управление на подземните богатства и недопускане на умишлено блокиране на отделни находища на подземни богатства се регламентира възможността за прекратяване на концесионен договор за добив на подземни богатства в случаите, при които концесионерът в продължение на 3 години от влизането в сила на договора не е започнал добив на подземни богатства по причини, за които той отговаря (например не е предприел необходимите процедурни действия пред компетентния орган по опазване на околната среда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; не е предприел необходимите процедурни действия за смяна на предназначението на земи, покриващи съответното находище и др.)", пише в мотивите към законопроекта

Черно море било "екологично неблагоприятно"

Черно море било "екологично неблагоприятно"

Ако има десетобална система за замърсяване на морето, то Черно море е на 7 място

Според Програмата за управление на правителството на България за периода 2017-2021 г., като приоритет за постигане на стратегическа цел (цел 199: Енергийна сигурност чрез добив) е предвидено гарантирането на енергийната сигурност и независимост на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България.

Посоченият приоритет, съответно стратегическата цел, могат да бъдат осъществени чрез продължаване на проучванията за природен газ в дълбоко Черно море. С удължаване до две години след изтичането на сроковете от Закона за подземните богатства ще се осигури достатъчен период от време за изпълнение на ефективни търсещо-проучвателни дейности, включително прокарване на проучвателни сондажи, съответно интерпретиране на получените данни, насочени към откриване на нови находища.