Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се доразвива и усъвършенства регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, която отменя Директива 2003/41/ЕО (т.нар. IORP II).

В България осигуряването по професионални схеми е на доброволен принцип и те се управляват от пенсионноосигурителни дружества във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (фондове по професионални схеми), оперират на капиталовопокривен принцип и са с дефинирани вноски.

При транспонирането на директивата с предложените изменения са отчетени тези специфики, както и въведените през 2017 г. изисквания по отношение на системата на управление на пенсионноосигурителните дружества. С оглед на това с проекта не се въвеждат съществени изисквания относно дейността на пенсионноосигурителните дружества, а се доразписват текстове, необходими за цялостното и пълно въвеждане на директивата.

Със законопроекта се регламентират изцяло изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска подобно възлагане по отношение на управление на инвестиции на пенсионните фондове и осъществяване на ключови функции, предвид принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете, и високите изисквания към тях.

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

12.7 млрд. лв. са активите на фондовете за допълнително осигуряване

Проектът регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

Предложени са изменения във връзка с уеднаквяване режима на предлагане на услуги от страна на институциите за професионално пенсионно осигуряване в страната и в другите държави членки на ЕС.

В съответствие с изискванията на Директива 2016/2341 са извършени промени в режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на екологичните, социални и управленски фактори при инвестиране.

Съгласно Директива 2016/2341 е регламентиран процесът на надзорен преглед. На Комисията за финансов надзор се вменява принципното задължение за осъществяване на надзор, основан на риска, и извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.

Допълнителната пенсия за старост ще се плаща от частните пенсионни фондове

Допълнителната пенсия за старост ще се плаща от частните пенсионни фондове

Гарантират парите с фонд, независимо от евентуален фалит на дружеството