Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които предвиждат по-високи възнаграждения за общинските съветници, съобщи БТВ.

Измененията предвиждат общият размер заплатата да не може да надвишава 60%, а в Столичната община и в общините с районно деление - 70% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Размерът на възнаграждението ще се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.    

В момента заплащането на общинския съветник за едно заседание не може да надвишава размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 50% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, пише още в закона.

Приетите изменение предвиждат общинският съвет да определя заплатата на председателя му в зависимост от определената продължителност на работното му време, като възнаграждението му не трябва да бъде по-голямо от това на кмета.

Пълномощията на кметовете ще се прекратяват предсрочно и при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.