В края на мандата си управляващите решиха да регулират професията "психолог".

Това стана ясно от внесен до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева проект на Закон за съсловната организация на професионалната дейност на психолозите. 

В мотивите си от ГЕРБ посочват, че в съществуващото у нас законодателство не съдържа подробна уредба на професионалната дейност на психолозите. 

Не е предвидена съсловна организация на психолозите, нито специален ред за контролиране и санкциониране на нарушения, извършени или допуснати при упражняването на професията, пишат управляващите. 

По думите им законопроектът черпи опит от законодателни решения в други държави, в които псхилогическите дейности са добре развити. 

Анализирана с практиката във Великобритания, чието законодателство регулира професията "практикуващ психолог", установявайки образователни изисквания и професионални стандарти, които трябва да бъдат покрити и съблюдавани от всички практикуващи специалисти.

Отчетено е въведеното като практика в швейцарското законодателство вписване и заличаване на наложени наказания в регистъра на правоспособните психолози.

В проектозакона се отчита, че у нас има и немалко специалисти, които не са завършили психология и нямат необходимата квалификация да осъществяват интензивна намеса върху човешката психика. 

Често въздействието върху човешката психика от лица без необходимите систематизирани знания може да нанесе трудно поправими вреди, съпоставими с вредите върху физическото здраве, нанесени при лечението от лица, които не са завършили медицина, подчертават в мотивите си от ГЕРБ. 

Настоящият закон има за цел да предпази потенциалните пациенти и клиенти, които се подлагат на психологическо въздействие от некомпетентно въздействие от лица без необходимата квалификация. 

Цели се още да бъдат поставени нормативните основи на психологическа професия като регулирана професия, чието качествено и добросъвестно изпълнение е поставено под надзора на съсловна организация на психолозите. 

Законът има за цел да гарантира правата на лицата, обект на психологически дейности, компетентното изпълнение на психологически дейности и правата и задълженията на психолозите. 

От ГЕРБ изтъкват и редица положителни резултати за професионалните дейности на психолозите. 

На първо място, подробната уредба на професията чрез дефинирането на психологическите дейности и въвеждането на законови правила и стандарти за изпълнение ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните услуги, посочват още управляващите в мотивите си.

Създаването на общ регистър на правоспособните психолози ще спомогне за постигането на публичност и прозрачност и ще улесни достъпа на трети лица до релевантна значима информация относно квалификацията на психолозите.

Предложеният законопроект няма да доведе до необходимост от ангажиране на допълнителни финансови средства от държавния бюджет. Промените няма да доведат до увеличаване на разходите на бизнеса, лицата, упражняващи психологически дейности и лицата, обект на такива дейности, уверяват вносителите на законопроекта. 

Дружеството на психолозите в Република България ще бъде финансирано чрез събирането на членски внос, сумите от наложените глоби и реализирането на други приходи.