Отстраненият изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания Ваня Караганева разпространи писмо до медиите, в което отговаря на всички обвинения срещу себе си.

Преди два дни стана ясно за отстраняването й след официално прессъобщение от страна на ДКК, на база на което КПКОНПИ започна и днес проверка.

Принципалът министърът на икономиката Даниела Везиева отхвърля решението като опит за противодействие на промените на назначените от времето на ГЕРБ членове в управата на ДКК. Везиева поиска оставките им. Ваня Караганева бе назначена от първия служебен министър Кирил Петков.

Везиева уволнява трима от Съвета на директорите на ДКК

Везиева уволнява трима от Съвета на директорите на ДКК

Заради освобождаването от поста на шефа на компанията

В позицията си от днес отстраненият директор заявява, че заседанието на Съвета на директорите, на което тя е отстранена, е нелегитимно. По думите ѝ то е проведено в състав трима от петима членове и е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на Дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите, тъй като не е изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието.

По думите ѝ вписването на промяната в Търговския регистър относно освобождаването ѝ като изпълнителен директор, инициирано от тези представители в Съвета на директорите, не е преминало като процедура в Агенцията по вписванията. Ваня Караганева отхвърля и други твърдения по повод своето отстранявена, включително и тези за сключването на еднолични договори за консултантски услуги. Също така заявява, че не е подписала декларация с невярно съдържание, каквото обвинение бе отправено и от страна на ГЕРБ към нея.

Публикуваме цялата позиция на госпожа Ваня Караганева без редакторска намеса.

Във връзка с изнесената в медиите информация за извършените действия от мен, в качеството ми на изпълнителен директор на "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД (ДКК), внасям следните разяснения:

Заседанието на Съвета на директорите (СД) на "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД, за което е съставен Протокол №989 от 29.11.2021 г., е проведено в състав трима от петима членове на Съвета на директорите. Заседанието е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на Дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите, тъй като не е изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието.

Понастоящем, вписването на промяната в Търговския регистър, относно освобождаването ми като изпълнителен директор, инициирано от тези представители в Съвета на директорите, не е преминало като процедура в Агенцията по вписванията. Дадени са указания на вносителите да представят доказателства за редовно свикване на заседанието.

По отношение на твърдението, че съм взела еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК и назначаване на друг.

В продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество "КейсПро" ООД, вместо от адвокатско дружество, което е в нарушение на Закона за адвокатурата. На практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение. Извън това, във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат - Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество "КейсПро" ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори. От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила пълномощията му.

Предприела съм действия да упълномощя друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата относно начина на тяхното водене. Съобразно наличната счетоводна документация и договорите свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество "КейсПро" ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева.

По отношение на твърдението, че съм подписала еднолично извънсъдебна спогодба с Дунарит АД, с материален интерес 50 милиона лева.

Извънсъдебна спогодба не е подписвана. На финален етап е споразумение, което предстои да се подпише между ДКК и "Дунарит" АД, което следва да разреши окончателно спора между страните.

По отношение на твърдението, че според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари) и във връзка с това изискване съм подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър.

Декларацията, подписана от мен, е с вярно съдържание. Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК, не съм била в други трудови или служебни правоотношения.

По отношение на твърдението, че еднолично съм взела решение за смяна на обслужващата банка на ДКК.

Обслужващата банка беше в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка. Прехвърлените средства са в рамките на размер необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в "Българска Банка за Развитие" ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството.

По отношение на твърдението, че отказвам да изплащам в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.).

Всички текущи задължения на ДКК съм погасявала своевременно и регулярно.

По отношение на твърдението, че еднолично съм назначила временни членове на СД на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ) без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК.

Временните членове на Съвета на директорите на ВМЗ са назначени след като са ми делегирани права, на основание решение на СД на ДКК, съгласно Протокол № 984 от 11.11.2021 г., което обстоятелство е отразено в Търговския регистър.

По отношение на твърдението, че еднолично съм разрешила ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност.

В качеството си на изпълнителен директор, в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал.3 от Търговския закон, правомерно съм одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права. Изискала съм становище от дъщерното ни дружество "Кинтекс" ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права.

От встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД на 29.10.2021г. досега, във всичките си действия се ръководя изцяло и единствено от интереса на държавата и добросъвестно изпълнявам задълженията си. Стремежът ми е да преустановя неправомерно разходване на средствата на дружеството и отказвам да се солидаризирам с порочните практики на предишното ръководство, което вероятно е и причината да бъда атакувана.

От ББР уверяват, че са намалили заплатите на ръководството си

От ББР уверяват, че са намалили заплатите на ръководството си

Банката се управлява прозрачно, твърдят от там