Създават списъци със защитени професии и професии, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Двата регистъра бяха регламентирани с решение на Министерския съвет, с което се предлагат промени в Закона за професионалното образование и обучение, съобщиха от МС.

С днешното решение са разписани в Закона и различните задачи на министерствата и на работодателските организации, които ще актуализират Списъка със специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда.

МОН се бори за паралелките с професии

МОН се бори за паралелките с професии

Министър Вълчев настоява да се запазят търсени от бизнеса професионални паралелки с 10 ученици

С промените се предлагат и промени в Кодекса на труда и в Закона за здравното осигуряване. Целта е да бъдат синхронизирани с нормативната уредба. Те предвиждат учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.

С промените са разписани и изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Определени са условията за подготовка на учители и наставници в дуалната система на обучение.

170 професии у нас с недостиг на кадри, притеснен бизнесът

170 професии у нас с недостиг на кадри, притеснен бизнесът

Повече от 65% от бизнеса се оплаква от това

Предвижда се и актуализиране на учебните планове и програми най-малко на пет години. Разширява се обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа, със средни училища с професионални паралелки.

Очакваните резултати от прилагането на новите разпоредби са свързани с осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище, очакват авторите на променената нормативна база.