Концесионерите на кариера "Цех Родопи" получиха едноседмичен срок да изпълнят предписанията на РИОСВ - Пловдив. Това се случи днес, след като на площадката на кариерата в землището на с. Белащица е установено неорганизирано емитиране на прах.

На място бе констатирано нарушаване на дължината на ръкава към транспортна лента на сортиращата инсталация и изнесен прах по републиканската пътна мрежа в участъка от кариерата до кантара на обекта.

На концесионерите са дадени предписания да се увеличи кратността на измиване на вътрешните пътища и да не се допуска работа на инсталациите без оросителна система, включително и създаване на водна завеса.

Изискванията са концесионерите да измиват частта от републиканската пътна мрежа, която се използва от дружеството, за да не се допуска неорганизирано емитиране на прах при движение на преминаващите по пътя транспортни средства.

Жители на пловдивски села протестират срещу опасна мраморна кариера

Жители на пловдивски села протестират срещу опасна мраморна кариера

Намира се край Белащица

Кариерите са разположени в район със завишени нива на фини прахови частици. На 17 юли тази година РИОСВ - Пловдив постави изискване да се оцени въздействието на новата концесионна площ върху околната среда поради очаквания за значително вредно въздействие върху здравето на хората в района.

При изготвянето на доклада по ОВОС ще бъде отчетено влиянието на всички инвестиционни намерения в района. Ще се оцени и кумулативният ефект от двете съществуващи кариери.

РИОСВ - Пловдив препоръчва да не се отреждат терени за дейности, които допринасят за увеличаване на фините прахови частици, заради влошеното качество на атмосферния въздух в Агломерация Пловдив.

Това решението беше взето след скорошния протест на жителите на Белащица и на други съседни села срещу добива на инертни материали в района.

По този повод кметът на община Родопи беше уведомен да изпълни законовите си задължения за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и да определи график за транспорт на добития инертен материал от кариерите.