Министерският съвет одобри трансфери към общини за реализирани проекти по Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа".

Общият размер на предвидени средства по Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" е 30 717 000 лв.

Програмата цели да предостави по-добри условия за обучение и възпитание на учениците чрез извършване на оптимизация на мрежата от училища. Програмата има за цел и да се повиши ефективността на разходите на училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование чрез оптимизиране на вътрешната им структура.

Предвидени са 5 720 475 лв. за осигуряване на финансови дейности по модулите "Оптимизиране на училищната мрежа", "Рационализация на мрежата от професионални училища" и "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование".